వర్షం ముందుగ...మబ్బుల ఘర్షణ..మనసును ముసిరేనే...ఇది మరి ప్రణయమా ప్రలయమా...wow wat a song...loved it to d core....!!! must say am listening to it almost all d tym...also d song from vyshali....ఓ మాయ ఓ మాయ...lovely songs indeed!! 

No comments:

Post a Comment